Pravidla rybolovu | ČRS MO 3 České Budějovice

Na úvod » Pravidla rybolovu

Pravidla rybolovu se v České republice řídí Zákonem č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb.
Na stránkách Rady ČRS můžete nalézt platné znění těchto dokumentů:
 
  • Aktuálně platný rybářský řád
  • Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.
  • Novelizovaná vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. + přílohy
 

Uživatel rybářského revíru může pravidla rybolovu dále upravit v rámci tzv. "bližších podmínek výkonu rybářského práva"
(§13 odst. 9 Zákona č.99/2004Sb). Tyto bližší podmínky rybolovu byly stanoveny jednak pro všechny revíry ČRS
(viz. aktuální rybářský řád) dále pak v rámci jednotlivých územních svazů ČRS (viz. níže) a také konkrétně pro některé
(viz. popis jednotlivých revírů)
soupisy jednotlivých revírů.

Žádáme vás, abyste pečlivě prostudovali a dodržovali pravidla rybolovu v popisech revírů, které obdržíte spolu s povolenkou,
tato pravidla slouží k především k ochraně ryb a tím i ke zkvalitnění podmínek sportovního rybolovu na našich revírech.

 

Bližší podmínky rybolovu - MP a P
Bližší podmínky-změny v RŘ-Rada ČRS

Dítě mladší 10 let věku může lovit ryby (§ 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství) na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb ve smyslu § 13 a následujících zákona o rybářství.

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou.

MP-bližší podmínky JčÚS ČRS
1.     Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, lipana podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm.
2.     Pokud má MO ČRS, podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí část revíru se statutem "místního významu", organizuje si způsob vydávání zvláštních místních povolenek, evidenci úlovků a sama si hradí i zarybňování.
3.     Hospodář MO ČRS může po projednání ve výboru hájit část nebo celý revír až na dobu 14 dní od vysazení ryb, dále na dobu nezbytně nutnou v době nepříznivých podmínek, úhynů ryb nebo v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na rybářském revíru. Tuto skutečnost vyznačí MO ČRS na přístupových cestách tabulemi, v případě hájení po vysazení nejméně dva dny před vlastním hájením.
4.     Parma obecná je celoročně hájena,
sumec velký je hájen v období 1. 1. - 15. 6. a v období 1. 11. - 31. 12.,
okoun říční je hájen v období 1. 1. - 30. 4.
5.     Při lovu ryb platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).
6.     Uživatel revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část, tuto skutečnost vyznačí na přístupových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.
7.     Lovící, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
8.     V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
9.     V mimopstruhových revírech si může lovící ponechat v jednom dnu nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace.
10.     Při lovu na umělou mušku je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy.
11.     Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.
12.     Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!
13.     Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (č.j. KUJCK 13626/2010 OZZL/8/Lh) a Správy CHKO Třeboňsko (č.j. SR/0021/TR/2010-3) se povoluje na revírech Blanice Vodňanská 1 a 2, Lužnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10A, Nežárka 1, 2 a 3, Otava 1, 2 a 3 a Vltava 21-22, 23 a 26 lov jelce jesena a mníka jednovousého. Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání (označit "ponechán") a rovněž také kusy vrácené do revíru, včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra, (označit "vrácen"). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého v jednom dni.

P-bližší podmínky JčÚS ČRS
1.     Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku sedm dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný /Salmo trutta/, pstruh duhový /Oncorhynchus mykiss/, siven americký /Salvelinus fontinalis/, lipan podhorní /Thymallus thymallus/) je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data.
2.     Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat v povoleném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm.
3.     Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční pstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
4.     Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, lipana podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm.
5.     Parma obecná je celoročně hájena,
6.     Uživatel revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část, tuto skutečnost vyznačí na přístupových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.
7.     Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky, stejně tak je zakázáno použití plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno lovit pomocí "dřívka" a metodou "bagr" (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle sebe). Dále je při lovu na umělou mušku zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, riper, banjo apod. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. V revírech nebo částech revírů, kde je povoleno lovit pouze na umělou mušku, je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce libovolné délky.
8.     Lovící, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
9.     V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
10.     Na nádržích Květoňov, Soběnov, Žumberk, Dobrkovská Lhotka, Humenice a Besednice je zakázáno vnadění včetně používání krmítek.
11.     Na pstruhových revírech JčÚS ČRS České Budějovice je povolen lov ryb na nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro lov na umělou mušku, přívlačí, plavanou i položenou.
12.     Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!
13.     Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (č.j. KUJCK 13626/2010 OZZL/8/Lh) a Správy CHKO Třeboňsko (č.j. SR/0021/TR/2010-3) se povoluje na revírech Blanice Vodňanská 1 a 2, Lužnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10A, Nežárka 1, 2 a 3, Otava 1, 2 a 3 a Vltava 21-22, 23 a 26 lov jelce jesena a mníka jednovousého. Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání (označit "ponechán") a rovněž také kusy vrácené do revíru, včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra, (označit "vrácen"). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého v jednom dni.
 

Dodatek k bližším podmínkám platným na revírech JčÚS ČRS

Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
 
Bližší podmínky lovu ryb na udici na rybářském revíru  421 069 Vltava 24 pro rok 2015
úsek od jezu v Českých Budějovicích - Rožnově až k jezu ve Březí
Vycházejí z ustanovení Zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Loví se podle Rybářského řádu a bližších podmínek JčÚS ČRS pro běžný rok s následujícími úpravami:
1) v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí je zákaz rybolovu v období od 1.3. do 15. 6. (včetně) - CHRO,
2) míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm,
3) povolenými způsoby lovu jsou pouze lov přívlačí od 16. 6. a lov na umělou mušku, při lovu smí být použity pouze umělé nástrahy vybavené jedním jednoháčkem bez protihrotu,
4) při lovu přívlačí a při lovu na umělou mušku, kdy je muškařská šňůra nahrazena vlascem, je možno použít pouze jednu umělou nástrahu,
5) při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěž nebo nadnášecí prvky umístěné mimo tělíčko mušky,
6) denní limit ponechaných ryb:
– pouze 1 lososovitá ryba, ponecháním lososovité ryby končí lov v daný den,
7) roční limit ponechaných ryb na jednu roční povolenku:
– 20 ks lososovitých ryb, v tomto množství může být pouze 10 ks ryb větších než 45 cm,
– ponecháním 20. ryby končí platnost povolenky,
8) evidence a počet docházek:
– držitel roční povolenky je povinen před započetím lovu zapsat datum do oddílu 2. povolenky k lovu,
– držitel roční povolenky smí na revíru lovit pouze 3 dny v kalendářním týdnu,
– v případě ponechání ryby je nutné do oddílu 2. povolenky k lovu zapsat druh a délku ryby.
Povolenky k lovu
– lovící musí mít platný státní rybářský lístek,
– je možno lovit pouze na zvláštní jednodenní nebo roční povolenky.
 
Bližší podmínky pro rok 2015 na revír 421098 Malše 6 - upřesnění
Rybářský revír je tvořen nádrží Květoňov v k. ú. Mostky. Zákaz lovu ryb v oblasti přítoku - vyznačeno tabulemi, a z hráze, kde je lov povolen pouze během závodů.
Na revíru je povolen pouze lov na umělou mušku (celoročně) a dále lov přívlačí s nástrahou o minimální délce 14 cm (od 16.6.). Při lovu na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce libovolné délky, je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, riper, banjo apod. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Zákaz vnadění.
Lov ryb z plavidel je povolen. Kapr obecný má stanovenou minimální lovnou míru 35 cm, candát obecný 60 cm.
Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat maximálně 3 ks lososovitých ryb, z nichž pouze jednu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm. Přivlastňovat si ryby lososovité je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu.
Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční povolenku je na revíru stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
V případě, že bude na nádrži na základě výjimky vydané Krajským úřadem Jč Kraje povolen lov na dírkách, pravidla budou upřesněna na internetových stránkách JčÚS ČRS a na informační tabuli na hrázi nádrže.
 
Pár doplňujících informací:
- Jedná se o první rok po změně režimu, uvidíme, jak se pravidla rybolovu osvědčí a usadí.
- Na revíru platí i celosvazové mimopstruhové povolenky
- Chytat se smí celoročně, ale podle Zákona o rybářství je zakázáno lovit pod ledem, což se smí pouze v případě, že je udělena výjimka, o tu jsme požádali. Pokud ji získáme, bude možné lovit pouze na speciální jednodenní povolenky (nebo místenky), a to v několika vybraných termínech - předpokládáme, že bychom udělali zkušební víkendové chytání v termínech, kdy to klimatické podmínky dovolí (hlavně síla ledu), a pod dohledem našich zaměstnanců. Je třeba ještě doladit pravidla rybolovu, jelikož se jedná o rybářský revír, vztahují se na něj omezení ohledně doby hájení jednotlivých druhů ryb, počtu ponechaných ryb atd.